Domenico Modugno – Il Girovago Lyrics


Ahi puparu! Ahi puparu! Gira u munnu e si ni va
Si la strada è lunga e ‘mpurvirata
Si lu ventu è friddu che gli fa
Campa sulamenti a la jurnata
E dumani Dio provvederà
Ahi puparu! Lu giramunnu nun teni nenti
Ma nenti voli ppi campa’
Cu ‘na carretta piena di pupi
Va mille storie a racconta’
Va, giramunnu, non si vo ferma’
Nun si vo’ ferma’
Si la strada è lunga e ‘mpurvirata
Si lu ventu è friddu che gli fa
Campa sulamenti a la jurnata
E dumani Dio provvederà
Ahi puparu! Ahi puparu! Gira u munnu e si ni va Ahi puparu!