Charly Garcia – No Toquen Lyrics


No toquen, no toquen, no toquen, no
No toquen, no quiero que me toquen, ya no me toquen, ¡no! [Letra de "No Toquen"]
[Coro 1]
Están muertos, están muertos, están muertos
Están muertos, están muertos, están muertos
Váyanse de aquí, váyanse de aquí, váyanse
Muertos
[Verso]
No me toquen mis discos
No me toquen mi ajuar
No me toquen las manos
Ya no me toquen, ¡no! [Coro 2]
Están muertos, están muertos, están muertos
Están muertos, están muertos, están muertos
Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí
Sáquenme
[Puente]
Ya no me toquen, ¡no! (¡Ah!) [Outro]
No toquen, no toquen, no toquen, no
No toquen, no quiero que me toquen, no toquen, ¡no!